Too Sustainable to Fail? En ekonomisk analys av Corporate Social Responsibility i svenska storbanker

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

Sammanfattning:

Denna uppsats utreder syftet med Corporate Social Responsibility (CSR) i de fyra svenska

storbankerna - Svenska Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och

Swedbank. Uppsatsen är en teoretisk ansats till att analysera den kortsiktiga samt långsiktiga

finansiella lönsamheten av CSR i bankerna, och använder en referensram av nationalekonomisk

teori och tidigare forskning på området. Den teoretiska plattformen kompletteras med

studier av storbankernas CSR-arbete där empirin utgörs av existerande dokumentation i form

av bland annat rapporter och årsredovisningar samt intervjuer med representanter från respektive

bank. Den sammanställning av tidigare studier som används i denna uppsats inleds med

en redogörelse för diskussionen om CSR som koncept inom tidigare forskning, och behandlar

därefter CSR inom marknadsstruktur och institutionell teori, finansiell lönsamhet, konsumentteori

samt intern organisation.

Vår utredning visar att syftet med CSR för storbankerna i huvudsak är finansiell lönsamhet

som härrör från signalering om att bankerna är långsiktiga, stabila och innovativa. CSR fungerar

även stötdämpande vid kriser. Arbetet med CSR tycks inte i huvudsak pådrivas av efterfrågan

från individuella konsumenter utan snarare av det svenska samhället som helhet. Detta

reflekteras i att konsumenter straffar uteblivet eller negativt CSR-arbete marginellt sett mer än

de belönar positivt CSR-arbete, eftersom mycket tyder på att CSR antas vara en given del i en

banks verksamhet idag. Ett spelteoretiskt perspektiv kan även förklara bankernas intensifierade

CSR-arbete, oberoende av graden av lönsamhet. Övriga uppvisade positiva effekter av CSR är

ökad effektivitet inom bankernas interna organisationer, samt kortsiktiga vinster i form av exempelvis

avkastning. CSR fungerar även som ett verktyg för differentiering på marknaden.

Slutligen menar vi att finansiellt, socialt och miljömässigt ansvarstagande leder till långsiktiga

fördelar för samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)