Den mediala skildringen av Tensta : en kritisk diskursanalys

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Sebastian Nordman; [2023]

Nyckelord: Segregation; Tensta; miljonprogram; diskurs; kulturarv;

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka den mediala diskursen om miljonprogramsområdet Tensta, med ett särskilt fokus på vilka problem och möjligheter som förknippas med stadsdelen och dess utveckling. Uppsatsen syftar även till att undersöka medvetenheten om Tenstas kulturhistoriska värden i diskursen om stadsdelen. En kritisk diskursanalys utförs för att undersöka hur Tensta, kopplat till segregation, skildras. Studien visar att det finns tydliga och dominerande diskurser kring segregation, utanförskap och ojämlikhet som präglar skildringen av Tensta som stadsdel. Studien visar även att det i de enskilda artiklarna även finns andra diskurser. Till exempel företagande, utbildning samt politiska diskurser (liberal och vänster) vilka används för att lyfta fram lösningar för segregation och utanförskap samt för att kritisera politiska motståndare. Tensta är en välbevarad stadsdel som uttrycker miljonprogrammets tidsanda och som är viktig att värna. Stora delar av Tenstas bebyggelse har som helhet ett stort byggnadshistoriskt värde och är kulturhistoriskt värdefullt. Av analysen så framkommer det inga konkreta förslag på stora ombyggnationer eller rivningar av bostadsbeståndet i Tensta. I diskurserna framkommer det inte något kring de kvaliteter och egenskaper som finns i Tenstas bebyggelse. Inga kulturvärden i stadsmiljön lyfts fram som något problematiskt för stadsdelens utveckling. Dock finns det röster som menar att miljonprogrammets bebyggelsestruktur idag inte bör ses som eftersträvansvärd. Det finns utmaningar vad gäller miljonprogrammets bebyggelse eftersom vi saknar distans till deras tillkomst och inte kan värdera det på sina egna villkor. Kan de dominerande diskurserna om segregation och utanförskap samt det negativa sättet att beskriva Tensta i media komma att påverka stadsdelens utveckling? 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)