Att vårda patienter med suicidproblematik – Vårdpersonalens upplevelser och attityder : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Suicid är den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Årligen avlider ca 1100 personer i Sverige och ca 800 000 personer över hela världen på grund av suicid. De största riskfaktorerna för suicid är cancerbesked, tidigare suicidförsök, traumatisk huvudskada, epilepsi, kronisk sjukdom eller smärta samt vissa psykiska sjukdomar och tillstånd. Patienter med suicidproblematik beskriver att relationen med vårdpersonal har betydelse och skamkänslor inför vårdpersonal förekommer. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av och attityder till att vårda patienter med suicidproblematik i sjukhusmiljö. Syftet har även varit att granska de datainsamlingsmetoder som använts i de inkluderade artiklarna. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design grundad på tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. PubMed och Cinahl har använts vid databassökningarna. Artiklarna har lästs i sin helhet av båda författarna med fokus på resultat och metod. Huvudresultat: Litteraturstudien visar att vårdpersonalens känslomässiga upplevelser var likartade. Vårdpersonal som inte har utbildning inom psykiatri kan ha sämre attityder mot patienter än vårdpersonal med utbildning inom psykiatri. Eventuella skillnader i attityder kan finnas hos personal med annan trosuppfattning. Vårdpersonalen har behov av att prata om samt förstå situationen när en patient har suiciderat. Dokumentation ses som en belastning då det tar upp tid som kan läggas på patienten. Slutsatser: Majoriteten upplevde en känslomässig belastning vid vårdandet av patienter med suicidproblematik. Vårdpersonal som saknar utbildning inom psykiatrin visar skillnader i attityder gentemot patienter jämfört med vårdpersonal som har utbildning i psykiatri. Detta bör uppmärksammas för att tydliggöra utvecklingsområden inom vården av patienter med suicidproblematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)