Politik berör oss alltid! : En studie om hur fem samhällskunskapslärare och deras elever upplever undervisning i svensk politik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Svensk politik, vilket kan beskrivas som ett kontroversiellt ämne, har en naturlig del i undervisningen av samhällskunskap i den svenska skolan då elever ska tillägna sig förmågan att forma och uttrycka olika uppfattningar samt att kunna argumentera för dessa. Samhällskunskapslärare behöver således möta elevers olika åsikter och värderingar samt ta ställning till om hen vill vara förtegen eller öppen om sina egna politiska åsikter. Genom semistrukturerade intervjuer med fem samhällskunskapslärare och elevenkäter med fyra olika klasser undersöker denna studie upplevelser av undervisning i svensk politik. Resultaten visar på att samhällskunskapslärare utför ett känsloarbete, som kan upplevas som svårt, då de strävar efter att upprätthålla en vald positionering i undervisningen. Däremot används värdegrunden som ett praktiskt stöd då demokrati och mänskliga rättigheter behandlas, vilket underlättar känsloarbetet. Vidare önskar eleverna till viss grad att läraren utför ett känsloarbete i syfte att bevara relationen med dem. Sammantaget visar studien på att upplevelsen av undervisning i svensk politik delvis är individuell och beror på den enskilda individen, dock lyfter samtliga intervjuade lärare att Sverigedemokraternas politiska framgång bidrar till att undervisningen upplevs som svår. Lärarna och eleverna i studien identifierar även indoktrinering som den största risken med lärarens öppenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)