Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes mellitus är en långvarig folkhälsosjukdom som ökar världen över. Prediabetes är ett tillstånd som kan leda till utveckling av typ 2 diabetes. Dess prevalens har ökat stadigt och utan åtgärder kommer antalet fall av prediabetes öka ytterligare. Levnadsvaneförändringar är grunden för behandling av prediabetes och syftar till att fördröja eller förhindra insjuknandet i typ 2 diabetes. Diabetessjuksköterskan har en viktig roll i att stödja personer med prediabetes vid levnadsvaneförändringar och främja deras egenvård för att bättre hälsa ska uppnås. Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes. Metod: Systematisk litteraturöversikt. Resultat: Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar och resulterade i tre teman med tillhörande underteman. Insikten om det egna ansvaret och motivationen till levnadsvaneförändring ökade när deltagarna fick veta om att de hade prediabetes. Stöd och information från hälso-och sjukvården hade väsentlig betydelse för individens livsomställning, medan brist på individanpassad information utgjorde ett hinder för att individen ska kunna påverka sitt hälsotillstånd. Individens sociala nätverk och socioekonomiska förhållanden utgjorde både hinder och stöd vid implementering av hälsosammare levnadsvanor. Slutsats: Att deltagarna fick reda på att de hade prediabetes beskrevs som värdefullt och avgörande för att kunna implementera levnadsvaneförändringar. Vid levnadsvaneförändringar efterfrågar personer med prediabetes ett stöd som är anpassat efter deras livssituation. Hänsyn till individens egna förutsättningar och kännedom om faktorer som kan utgöra både stöd och hinder för individen vid genomförandet av levnadsvaneförändringar är av avgörande betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)