DEN KOMMUNIKATIVA BILDEN Betydande aspekter för arbetsterapeuters användning av bilder som medel för kommunikation vid demens

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund: Antalet personer med demens ökar i samhället i takt med att befolkningen blir allt äldre. Demenssjukdomar innebär kognitiva svårigheter som kan leda till begränsningar vad gäller att uttrycka sig och förstå sin omgivning. Kommunikation är ett grundläggande behov, en rättighet för alla människor men också en förutsättning för att kunna arbeta personcentrerat inom vården. Arbetsterapeuter träffar personer med demens i många verksamheter och har till uppgift att finna redskap för kommunikation, där bilder är ett kommunikationsmedel som kan göra personer med demens mer delaktiga i sin egen vård och vardag. Idag finns forskning som berör vikten av att använda kommunikationsstöd med personer som har demens, men det behövs kvalitativ forskning som belyser aspekter av betydelse när bilder används som kommunikationsmedel vid demenssjukdom ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.Syfte: Syftet var att belysa betydande aspekter för arbetsterapeuters användning av bilder som medel för kommunikation med personer som har demens.Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med induktiv design. Intervjuerna var semistrukturerade och deltagarna utgjordes av fem yrkesverksamma arbetsterapeuter med erfarenhet av att använda bilder som medel för kommunikation tillsammans med personer som har demens. Analys av insamlad data genomfördes enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.Resultat: Analysen av materialet resulterade i fyra huvudkategorier med tillhörande tolv underkategorier. Huvudkategorierna var Bilden, Personen med demens, Organisationen och Arbetsterapeuten vilka kan ses som aspekter av betydelse vid arbetsterapeuters användning av bilder med personer som har demens.Slutsats: De fyra aspekterna som framkom i studiens resultat samspelar, är beroende av varandra och är förutsättningar för att god kommunikation ska vara möjligt för personer med demens. Bilder kan främja livskvalitet och delaktighet i meningsfulla aktiviteter för personer med demens såvida hänsyn tas till alla fyra aspekter när bilder används som medel för kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)