Kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige och kan påverka de drabbade kvinnorna psykiskt på olika sätt. För att kunna erbjuda en personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskan har en kunskap om och förståelse för hur upplevelsen av att diagnostiseras med bröstcancer kan komma till uttryck. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att diagnostiseras med bröstcancer Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie baserad på tre patografier. Innehållsanalysen genomfördes med ett manifest förhållningssätt enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Kvinnorna i patografierna beskrev upplevelserna av att diagnostiseras med bröstcancer som något negativt, men också att de upplevde en vilja att kämpa mot sjukdomen. Analysen resulterade i tre huvudkategorier av upplevelser: 1) Att inse diagnosens verklighet delas in i underkategorierna overklighetskänsla, chock, ensamhet, rädsla och ångest 2) Att vara i behov av stöd har underkategorier som omfattar informationsstöd från sjuksköterskan och socialt stöd, samt 3) Kämpa för livet har underkategorierna kämpa och viljan att bli frisk. Slutsats: Sjuksköterskan bör ha förståelse för kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer för att kunna bemöta dessa kvinnor på ett personcentrerat omvårdnadssätt. Starka känslor uppkommer i samband med diagnosen där kvinnan är i stort behov av information och stöd. Sjuksköterskan har en central roll genom sitt bemötande av dessa kvinnor i samband med att läkaren diagnostiserar kvinnan. Informationsstöd och emotionellt stöd är bland annat två centrala roller som krävs för att kvinnan ska känna sig bekräftad och få möjlighet att hantera sin kris i samband med diagnosticeringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)