Sökning: "Dimen Hoshiar Abdulrahman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dimen Hoshiar Abdulrahman.

 1. 1. Staten hör dig: En utredning av hemlig telefonavlyssning i förhållande till rättssäkerhet och integritetsskyddet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2019]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; folkrätt; public international law; statsrätt; straffrätt; criminal law; mänskliga rättigheter; offentlig rätt; konstitutionell rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For several years, the law enforcement authorities have received severe criticism for their handling of secret telephone tapping. The criticism concerned systematic errors in their routines regarding both the destroying of materials obtained through secret telephone tapping and in notifying individuals about its use. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor: en analys av rättsväsendets föreställningar om brottsoffer och kön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Dimen Hoshiar Abdulrahman; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; brottsoffer; genusvetenskap; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det våld som män utövar mot kvinnor är en strukturell företeelse i samhället. Våldet beror på maktstrukturer, varigenom mannen är överordnad kvinnan. Detta våld brukar benämnas ”sexualiserat våld”, eftersom det relaterar till sexualitet och maktförhållanden. LÄS MER