Elevers och lärares syn på konflikter och hantering av konflikter - en fallstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Författare: Petra Willersjö; [2009-11-23]

Nyckelord: fallstudie; konflikthantering; värdegrund; gruppklimat;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunnandet och förståelsen inom området konflikter och konflikthantering. Metoden som används är en fallstudie där lärares och elevers syn på den konflikthantering som sker på en specifik gymnasieskola studeras. Den övergripande frågan är hur lärare och elever upplever, hanterar och arbetar med konflikthantering i skolan. Frågeställningar: • På vilket sätt ser lärare och elever på varför konflikter uppstår?• På vilket sätt påverkar konflikter lärare och elever och samspelet emellan dessa och vad får det för konsekvenser?• Hur ser lärare och elever på skolans arbete med konflikthantering?Metod: En fallstudie med intervjuer. Resultat: Resultatet visade att elever och lärare, genom en fallstudie på denna specifika skola, upplevde att denna konflikt uppstod på grund av oförenliga mål och intressen. Konflikten tog sig uttryck i ordningskonflikter och relationskonflikter, vilket ledde till en ansträngande situation för de parter som var inblandade. För att öka förståelsen av situationen applicerades ABC- modellen av Thomas Jordan på konflikten, efter att ha genomfört intervjuer, och en analys av resultatet visade att sakfrågorna aldrig kom att lösas. Resultatet visar också att insatser med värdegrundsarbete, gruppklimat och konflikthantering sannolikt borde ha prioriterats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)