Republikerna bakom slöjan - En komparativ analys av tre iranska ledare och deras politiska samtid.

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Från 1979 till 2004 kan tre faser i den iranska republikens postrevolutionära era identifieras, ofta refererade till som ?de tre republikerna?. Den första republiken inleddes med den islamska revolutionen och avslutades med Khomeinis död 1989. Den andra präglades av konsolideringen av de statliga institutionerna under president Hashemi Rafsanjanis styre från 1989 till 1997. Den tredje inleddes med en överraskande presidentseger för den reformvänlige Mohammad Khatami 1997 till 2004. Denna uppsats har sökt svara på frågan vad för sorts islamsk republik Iran har utvecklats till under sitt första kvartal och hur de politiska maktspänningarna har sett ut och förändrats under denna period. Vi har utgått från Juan Linz kriterier om vad som karaktäriserar en auktoritär regim, men på grund av det iranska systemets inneboende spänningar som lagstadgats i konstitutionen och på grund av den maktkamp som bedrivits inom de politiska institutionerna mellan semidemokratiska förespråkare och semidiktatoriska, så har vi varit tvungna att vidga vårt resonemang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)