Att förstå reformprocesser - en fallstudie på kommundelsnämnder i Lund 1992-2000

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Abstract Detta arbete är en fallstudie på Lund's kommun och det som skedde där under nittiotalet. Huvudfoku's ligger på två kommunreformer som innebar kommundelsnämnderna's införande och avskaffande. Vår frågeställning har varit; Vilka förändringar har Lund's kommun gått igenom? Och; Hur kan man förstå dessa förändringar? Teorin består av flera olika vinklar där man problematiserar de moderna kommunerna's arbete. Även mer klassisk organisationsteori med ett foku's på kulturperspektivet har använt's. Som komplement till detta har en intervju gjort's. Det empiriska materialet är hämtat från kommunfullmäktige's årsprotokoll vari man kan finna argumenten och arbetet bakom reformerna. Dessa argument bearbeta's och behandla's mot teorin. Resultatet av arbetet är att det finn's många olika faktorer som man måste beakta för att förklara reformer's uppkomst, utveckling och avveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)