Förtroendekrisens kommunikation - en retorikstudie av Kommunals kriskommunikation vid skandalen 2016

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

Sammanfattning: ABSTRACTTitel: Förtroendekrisens kommunikation –en retorikstudieav Kommunals kriskommunikationvid skandalen2016Författare: Isabelle Brinkåker BäckerKurs: Uppsatsarbetevidinstitutionen för filosofi,lingvistik och vetenskapsteoriHandledare:Dick KasperowskiSyfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan förstå den krisretorik som förbundsordförande Annelie Nordströmför fackförbundet Kommunal använde sig avvid den förtroendekrissom uppstod i samband med den uppmärksammade skandalen januari 2016. Då avslöjade Aftonbladet att Kommunal förloratöver 300 miljoner kronor på att driva krog-och konferensverksamhet, samtidigt som Kommunal vid flera tillfällen hyrt ut sin lyxkrog Metropol Palais till nakenkabaré och champagnefester med en känd svensk porrstjärna.Styrelsemedlemmar har låtit organisationen stå förnotor som avsettsprit, vin och shower, istället för att var person stått för denna egna kostnad själv.Kort kommenterasockså Kommunals egna inlägg på Facebook under tidsspannet 13-20 januari samma år utifrån krisretorisk syn. Studiens syfteär av vikt för att i möjligaste mån kunna bidra till ökad kunskap om organisationers kommunikationsstrategiska arbete vid hantering avförtroendekriserutifrån ett krisretoriskt perspektiv. Metod: Mitt val av forskningsmetod vid utförandet av denna studie har varit utifrån en kvalitativ undersöknings-metod med särskilt fokus mot retorisk analys. Jag har valt att se överbåde en del avbörjanoch slutet påKommunals krisperiod samt kort ta del av Kommunals inlägg på deras Facebooksida under samma tidsspann. Retorikteorierna image restoration theoryochapologiavar de teorier som användes som metodolgisk resurs vid studien. Material:Jag utgår från den förstaochandra presskonferensensom rör Kommunals skandal där Annelie Nordström uttalat sig.Dessapressmeddelandenutspelar sig vidkrisens början den 14 januarioch krisens slut den 20 januari.Dessa pressmeddelande är tagna frånAftonbladets hemsidaoch Sveriges radios hemsida. De textinlägg som jag också utgår ifrån kommer från Kommunals egensida på Facebook.Huvudresultat:Kommunals skandal kännetecknas som en förtroendekris på grund av att förtroendet för fack-förbundet påverkats negativt efter att fackförbundet avslöjats ha agerat omoraliskt gentemot sina medlemmar. Kommunal använde fackförbundets pengar på ett sätt som var till kraftig nackdel för förbundets medlemmar och använde pengarnautan medlemmarnas vetskap. Förtroendet skadades ytterligare då det tog en hel vecka efter det att Kommunal blivit avslöjadviamedia för ordföranden att beom en offentlig ursäkt och återkoppla med en åtgärdsplan.Utifrån image restoration theoryanvände sig ordföranden vid presskonferensen den 14 januari främst av strategierna förminskning och bortförklaring och vid presskonferensen den 20 januari använde ordföranden sig främst av strategierna att be om ursäkt och att kompensera. Vid presskonferensen den 14 januari har första och tredje grundformernaav apologiautlästs och som innefattar förnekande av skuld samt differentieringdär ord-föranden förnekar det som Kommunalanklagats för genom bortförklaringar och förminskning av händelsens förargelseväckande karaktär. Vid presskonferensen den 20 januari har fjärde grundformen av apologiautlästs vilket innefattar att man ber om ursäkt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)