Vad behövs utföras för att ett kooperativt lärande ska fungera och ge den optimala effekten för elevers lärande i matematikundervisning?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Karl Vacogne; [2018]

Nyckelord: cooperative learning;

Sammanfattning: Ambitionen med detta arbete är att undersöka hur man effektivt främjar elevers matematiska kunskapsutveckling genom tillämpning av strukturella tillvägagångssätt inom kooperativt lärande i matematikundervisning. Skolverket (2011) nämner att undervisning ska utveckla elevers intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att kunna föra matematiska resonemang och samarbeta tillsammans med andra. Allt detta, och mer, möjliggörs om arbetsstrukturerna inom kooperativt lärande används i undervisningen (Kagan, 2017). Sökning via olika databaser har genomförts för att finna information om hur man praktiskt kan använda kooperativt lärande för att gynna elevers lärande i matematikundervisning. Därefter har denna information sammanställts under resultat, samt även diskuterats under slutsatser och diskussion. Sammanställd information om kooperativt lärande visar att elevers kunskapsutveckling främjas optimalt när de får samarbeta med varandra genom diskussioner, där grundprinciperna i kooperativt lärande upprätthålls, och att det finns en god fysisk lärandemiljö som möjliggör mycket interaktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)