Placentit hos häst

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Författare: Johanna Appelgren; [2010]

Nyckelord: placentit; häst; föl; abort; virus; bakterie; svamp; behandling;

Sammanfattning: etta arbete belyser det för hästnäringen stora problemet ekvina placentiter från en veterinärmedicinsk synvinkel. Ekvin placentit betyder moderkaksinflammation hos häst. De vanligaste orsakande virusen, EHV-1 och EVA, samt ett mykotiskt agens, Histoplasma, tas upp. Bakteriella placentiter är dock mycket oftare förekommande. Därför diskuteras inte bara de tre agens som är vanligast; Streptococcus zooepidemicus, Escherichia coli och Pseudomonas aeruginosa, utan även två bakteriella agens på snabb frammarsch; Leptospira spp. och Nocardia spp. Mikrober kan spridas till placentan via blodet eller ascendera från vagina. Detta skapar olika infektionsbilder, vilket belyses i arbetet, liksom hur man diagnosticerar och behandlar placentiter. För att sätta in den ekvina placentiten i ett sammanhang och underlätta för läsaren börjar uppsatsen med en kort beskrivning av hästens normala placenta, vilken är diffus och epiteliochorial, och icke-infektiösa abortorsaker, såsom placentaödem och tvillingdräktighet. This essay elucidates a major problem for the horse industry, equine placentitis, from a veterinary medical perspective. Placentitis refers to an inflammation of the stuctures surrounding the fetus, and equine is a latin word for “horse”. The viruses, EHV-1 and EVA, most commonly causing placentitis, and the mycotical agent Histoplasma is brought up. However, placentitis is usually caused by bacteria. Therefore, not only the three most common causes of bacterial placentitis; Streptococcus zooepidemicus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa are discussed, but also two emerging infectional agents, Leptospira spp. and Nocardia spp. Microbes can reach the placenta by either the hematogenous route, or ascend from the vagina. This gives rise to different infectional patterns, which are thoroughly investigated in the paper. To put the equine placentitis in it’s proper context and to facilitate for the reader, the essay starts with a short summary of the normal equine placenta, which is diffuse and epitheliochorial, and non-infectious causes of miscarriage, like placental edema and development of twins.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)