Sökning: "Rina Erlisi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Rina Erlisi.

  1. 1. Gymnasieskolornas digitala övergång - En kvalitativ undersökning om hinder och möjligheter med distansundervisning i samhällskunskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Rina Erlisi; David Olsson; [2020]
    Nyckelord :distansundervisning; gymnasieskola; didaktik; digitala hjälpmedel; samhällskunskap;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker hur fyra gymnasielärare i Malmö upplever att undervisa i samhällskunskap på distans samt huruvida det går att använda sig av vedertagna didaktiska tankesätt vid distansundervisning. Detta genom en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer. LÄS MER