"Vissa upplever sig något manligare" : – En kvalitativ studie om yrkesverksammas syn på sexköp, maskulinitet och preventiva strategier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Denna uppsats har syftat till att undersöka förståelsen kring sexköp ur regionkoordinatorers och samtalsterapeuters perspektiv samt vilka strategier som förespråkas i det preventiva arbetet. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har sex semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom området genomförts och materialet har sedan analyserats utifrån ett maskulinitetsperspektiv. Resultatet visade att de förklaringsmodeller som professionerna använder för att förstå och beskriva mäns köp av sexuella tjänster är hur sexköpet kan ses som en effekt av könsmaktsordningen, att sexköpet kan vara ett resultat av mäns svårigheter att uttrycka känslor, att sexköpet kan verka som en enkel utväg samt hur pornografin kan sudda ut gränser och skapa fantasier hos män. Vidare visade resultatet att de strategier som professionerna förespråkar i det preventiva arbetet är bemötandet och dess centrala roll i behandlingen för män som köpt sex samt utbildning till barn och unga i frågor som rör jämställdhet, könsnormer och pornografi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)