Artificiell intelligens i rekryteringsprocessen : En kvalitativ studie om rekryterares perception

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Fenomenet Artificiell intelligens (AI) är en högaktuell teknik som appliceras på flera olika områden inom samhället. Inom HR-arbetet kan rekryteringsprocessen baseras på AI-teknik och stora delar kan komma att automatiseras. Tidigare forskning har visat på att både urvalssökning och kandidatmatchning har varit användbara områden där företag kan automatisera för att tidseffektivisera. AI-teknik är ännu inte ett väletablerat fenomen på den svenska arbetsmarknaden och därför har rekryterares perception kring användandet undersökts. Syftet med studien är att öka förståelse om användning av AI-teknik i rekryteringsprocessen hos bemanningsföretag då det är stora volymer av arbetssökande inom bemanningsbranschen och deras huvudsysslor är att arbeta med bemanning och rekrytering. Den teoretiska referensramen baseras på två olika ansatser till rekrytering. De utgörs av den psykometriska ansatsen, som är en objektiv ansats, och den sociala ansatsen, som är en subjektiv ansats, för rekryteringsprocessens utformning. Den teoretiska referensramen baseras även på en forskningssammanställning om AI-teknik för att i analysen kunna göra en jämförelse mellan tidigare forskning och rekryterares insikter. Författarna har tagit fram en egen analysmodell för att använda den teoretiska referensramen till att analysera det empiriska materialet. För att skapa en djupare förståelse för rekryterares perception av användandet av AI i rekryteringsprocessen baseras studien på kvalitativa intervjuer med rekryterare på bemanningsföretag. För att skapa en variation bland respondenterna har studiens författare utfört intervjuer med nio olika respondenter på sju olika bemanningsföretag. Den insamlande empirin har analyserats genom författarnas analysmodell. Resultatet tyder på att rekryteringsprocessen idag inte är anpassad för att använda AI och framförallt arbetet med kravprofilen behöver utvecklas för att AI ska nå maximal utdelning. Studiens slutsats är att det kommer krävas en utveckling av de två tidigare presenterade ansatserna till rekryteringsprocessen. Författarna föreslår den automatiserade ansatsen till rekrytering som en tredje ansats, där den inledande processen objektiviseras och anpassas för AI och de mänskliga faktorerna bibehålls i subjektiva intervjuprocesser och mänskliga beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)