Moderna språk som tillval på gymnasiet : Vilka faktorer påverkar valet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Med anledning av att allt färre elever väljer språk som tillval på gymnasiet så är syftet med detta examensarbete att ta reda på vad som påverkar gymnasieelever att välja, respektive välja bort, språk som tillval. Det jag främst vill undersöka är ifall det finns skillnader i motivation, attityder och nöjdhet/missnöje med undervisningen mellan de som har valt språk och de som har valt bort språk som tillval. Vidare syftar undersökningen till att ta reda på vilka förbättringar både elever och lärare tycker vore nödvändiga. Metoden som användes var både kvalitativ och kvantitativ i form av intervjuer och två olika enkäter. Fyra elever och två lärare intervjuades och enkäterna besvarades av 34 elever med språk som tillval och av 40 elever med andra tillval. Resultatet visar inte på några specifika skillnader förutom motivation mellan grupperna, däremot fann jag flera möjliga orsaker till bortval; bland annat ointresse, taktikval och tråkig undervisning. De förbättringar som efterfrågades var till viss del organisatoriska, men till största delen handlade de om själva undervisningen. Det jag kom fram till är att undervisningen på högstadiet troligen påverkar bortvalen i hög grad och att det är förbättringar där, samt ett nytt skolsystem som premierar språk, som är de viktigaste faktorerna för att få fler elever att välja språk som tillval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)