Sökning: "förskola sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden förskola sociologi.

 1. 1. Hur upplever samkönade föräldrar bemötandet i förskola/skola och vården?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Katrine Carlsson; Lisa Viktorsson; [2022]
  Nyckelord :Same-sex parents; preschool school; care; exclusion; sexuality norms; normcritical thinking; heteronorm; Samkönade föräldrar; förskola skola; vården; exkludering; sexualitetsnormer; normkritiskt tänkande; heteronormen;

  Sammanfattning : Samkönade individer exkluderas i vardagliga sammanhang utefter sexualitetens normer. I föreliggande studie var syftet att få en fördjupad förståelse av hur samkönade föräldrar upplever bemötandet inom förskola/skola och vården. LÄS MER

 2. 2. ”TYSTNAD ÄR FÖRÖVARENS BÄSTA VÄN” - En kvalitativ studie om förebyggande arbete mot sexuella övergrepp i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Andrea Bolstad Raa; [2021-08-24]
  Nyckelord :sexuella övergrepp; barn; förskola; skyddsfaktorer; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Studien syftar till att undersöka vilka åtgärder studiens aktörer anser som viktiga i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot barn, belysa hur studiens aktörer beskriver sitt arbete med att förhindra sexuella övergrepp mot barn samt vilka problem aktörerna identifierar i det förebyggande arbetet. 1) Vad förespråkar studiens aktörer som viktigt i arbetet för att förebygga sexuella övergrepp mot barn? 2) Hur beskriver studiens aktörer sitt arbete med att förebygga sexuella övergrepp mot barn? 3) Vilka problem identifieras av aktörerna i det förebyggande arbetet? Metod och material: För att besvara studiens syfte har en kvalitativ intervju- och dokumentanalys genomförts. LÄS MER

 3. 3. ”Tiden räcker inte till… En olustig känsla överlag...” : En kritisk analys av föräldrars upplevelser av arbetssamhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Tim Hallbäck; Frida Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Labour; labour-society; criticism of labour; child perspective; preschool; one-dimensional paradigm; Arbete; arbetssamhället; arbetsnorm; arbetskritik; barnperspektiv; förskola; endimensionellt paradigm;

  Sammanfattning : Att barn spenderar sina dagar på förskolan medan föräldrarna lönearbetar tillhör vanligheten. Barns vistelsetid på förskolan står generellt i proportion till förälderns arbetstid. Förskolan är en plats för fostran och socialisation, och lönearbetet en möjlighet till självrealisation. LÄS MER

 4. 4. “Det är ju inte många som vill ge en chans” - en kvalitativ intervjustudie om upplevelser av arbetsmarknaden hos ex-kriminella med missbruksbakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erika Dahlberg; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; ex-missbrukare; ex-kriminell; stigma; outsider; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av en omfattande arbetslöshet. Arbetslöshet är stigmatiserat ur allmänhetens perspektiv. Vissa grupper av personer drabbas hårdare av denna stigmatisering då de redan bär på ett annat stigma. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogers och arbetsterapeuters uppfattningar om sina uppdrag i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulla Ekeberg; [2020]
  Nyckelord :occupational therapist; school; special educators; arbetsterapi; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekeberg, Ulla (2020). Specialpedagoger och arbetsterapeuter uppfattningar om sina uppdrag i skolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER