Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 927 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. Får jag vara med? - lärares stöd för barns ingång i lek och strategier för att delta i lek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alfred Drejer; Hanna Lindström; Rebecca Nilsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Lekstrategi; förskolebarn; lärares strategier; lek; scaffolding; lekteori; samvarokompetens; mediering och medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie handlar om barns lekstrategier och hur lärare kan stötta barn i dessa strategier. Alla barn ska enligt “Läroplanen för förskolan” (Lpfö18, 2018) få samma möjlighet att leka och ingå i gemenskap med andra. LÄS MER

 2. 2. Rädslan att missa en bra investering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Simon Pasula; [2024-02-20]
  Nyckelord :Rädsla; investering; FFOMO; Financial Fear; experimentell manipulation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan Financial Fear of Missing Out (F-FOMO) och antal kronor investerat. Studien särskiljer sig då den använder sig av experimentell manipulation för att undersöka om denna relation påverkas av ett tilldelat riskscenario. LÄS MER

 3. 3. Viktreduktion inför IVF – påverkan på födelsetal och graviditetstal hos kvinnor med obesitas En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Matilda Gunnarsson; Sophia Lücke; [2024-02-09]
  Nyckelord :fertilization in vitro; weight loss; infertility; obesity; live birth rate; pregnancy rate; in vitro fertilisering; viktnedgång; infertilitet; obesitas; födelsetal; graviditetstal;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den här systematiska litteraturöversikten var att undersöka evidensen för om en viktnedgångsbehandling genom energireducerad kost, med eller utan tillägg av fysisk aktivitet, inför in vitro-fertilisering (IVF) hos kvinnor med obesitas har en påverkan på födelsetal och graviditetstal. Metod Litteratursökningen genomfördes i databaserna Pubmed och Scopus den 23 januari 2023. LÄS MER

 4. 4. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Tävling i undervisningen: En nyckel till motivation eller potentiell exkludering? : en kvalitativ studie om tävlingsmoment i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :August Frisk Lindahl; Björn Idh; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka på vilket sätt lärare i idrott och hälsa anser att undervisningen påverkar elevernas uppfattning av tävling och hur denna uppfattning kan variera beroende på tidigare erfarenheter.   -       Hur arbetar lärare i ämnet idrott och hälsa med tävling som ett medel för elevernas kunskapsutveckling?  -       På vilket sätt anser lärare i ämnet idrott och hälsa att tävlingsmoment i undervisningen påverkar elevernas motivation till att delta?  Teori och metod Studien utgick från ett teoretiskt ramverk som inkluderar begreppet habitus från Pierre Bourdieus sociala verktygslåda samt Engströms praktiker och logiker. LÄS MER