Sökning: "exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 621 uppsatser innehållade ordet exkludering.

 1. 1. EN UTVÄRDERING AV AGELABS VISNINGSRUM FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Helena Lager; Amanda Weber; [2020-04-15]
  Nyckelord :Interactive environment; elderly; welfare technology; participation; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund I dagens samhälle ökar den äldre befolkningen. Samtidigt ökar även digitalisering av samhället och användandet av vardagsteknik, såsom smartphones och datorer, vilket ställer krav på användaren. Då många äldre personer saknar kunskap och förståelse för nyttan av tekniken riskerar de därmed att exkluderas i samhället. LÄS MER

 2. 2. Implementering av e-hälsa i en åldrande befolkning : En integrerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Susanna Svensson; Emelie Broddenheim; [2020]
  Nyckelord :demografi; e-hälsa; implementering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom e-hälsa finns potential att på ett resurseffektivt sätt förbättra hälso- och sjukvård för att möta det ökade vårdbehovet som en växande äldre befolkning medför. Samtidigt tenderar äldre i dagens samhälle att i högre utsträckning vilja åldras i det egna hemmet. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelser inom idrotten : Exkludering och inkludering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofie Tenglin; Tess Ingmarsson; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att undersöka transpersoners upplevelse av idrott, mer precistexkludering och inkludering. Uppsatsens frågeställning är: Hur upplever transpersonerexkludering och inkludering inom idrotten? Metod Studien utgår från en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. LÄS MER

 4. 4. Akademins dolda sida : En kvalitativ studie om allmän visstidsanställning och dess påverkan på social arbetsmiljö samt sociala relationer och interaktioner.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Clara Smedberg; Desirée Halvarsson; [2020]
  Nyckelord :Social arbetsmiljö; Sociala relationer; Sociala interaktioner; Allmän visstidsanställning;

  Sammanfattning : Uppsala universitet är en organisation med hög personalomsättning. Universitet anställer ofta individer på tidsbegränsade kontrakt för att behålla en flexibilitet och anpassningsbarhet gentemot den oförutsedda kvantiteten studenter. LÄS MER

 5. 5. Muslimska kvinnor med huvudduk - En kvalitativ analys av rättsfall

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ayat Hadrous; [2020]
  Nyckelord :Diskriminering; Stigmatisering exkludering; Individuell vardagsrasism; Huvudduk;

  Sammanfattning : Abstract For this study, Swedish law cases have been investigated that concern Muslim women with headscarf who experience discrimination based on religious symbols. The aim of the study has been to create understanding and develop knowledge about Muslim women with headscarves in Swedish society. LÄS MER