Egenvård vid diabetes typ 2 : Ur patientperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Diabetes typ 2 drabbar vanligtvis personer i medelåldern men de senaste åren hade det förekommit hos barn och yngre personer. Det är en kronisk sjukdom som går att hantera med hjälp av egenvård. Stöd från vården var viktigt och för att kunna förbättra egenvårds utförande bör hälso-sjukvårdspersonal beaktapatienter upplevelse av egenvård Syfte: Syftet var att belysa patienternas upplevelse av egenvård vid DT2. Metod: En litteraturöversikt genomfördes med kvalitativa ansats som baserade på 13 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Resultatet presenterade fyra kategorier och nio subkategorier. Det visade sig att egenvård väckte många negativa känslor som exempelvis nervositet, rädsla och sorg. Resultatdiskussion: Fysisk aktivitet och hälsosam kost var centrala delar av egenvården och förbättrade patienternas välmående samt minskade risk för komplikationer. Att ha tillräcklig med kunskap om DT2 förbättrade patienternas egenvårds utförande. En god relation mellan patienterna och sjuksköterskor hade positiv inverkan på egenvården. Däremot när sjuksköterskor inte var tillgängliga upplevdes hade negativt inverkan på egenvården. Det var värdefullt när sjuksköterskor gav tydlig information och förmedlade hopp till patienterna. Slutsats: Att genomgå en livsstilsförändring var svårt och patienterna mötte många hinder i egenvården. Vidare forskning behövs för att belysa aspekter som främja patientens egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)