Åtgärdsprogram i gymnasieskolan - en tematisk dokumentanalys

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Charlotte Hedblom; [2020-05-28]

Nyckelord: åtgärdsprogram; gymnasieskola; inkludering;

Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att utveckla kunskaper om innehållet i åtgärdsprogramskrivna för elever i gymnasieskolan. Mer precist har texter i 15 åtgärdsprogram analyseratsför att undersöka om och i såfall hur, innehållet förändrats under tidsperioden 2012-2019.Forskningsfrågorna har varit:1. Vilka åtgärder beskrivs i de studerade åtgärdsprogrammen?2. Hur beskrivs åtgärderna i relation till begreppet inkludering?Studien har ett sociokulturellt perspektiv och åtgärdsprogrammen som har hämtats från treolika gymnasieskolor har analyserats med en kvalitativ ansats. Målet har varit att skapa enförståelse för hur åtgärdsprogram skrivits i praktiken och utifrån metoden tematiskdokumentanalys få en bild av vilka undervisningsverksamheter som eftersträvats utifrånåtgärdsprogrammen.Resultatet visade att i de undersökta åtgärdsprogrammen förekom åtgärder för särskilt stödvilka kunde kategoriseras i 17 olika teman samt extra anpassningar vilka kunde kategoriserasi 26 olika teman. När åtgärderna kategoriserades enligt Asp-Onsjös (2006) definitioner avrumsligt inkluderande, didaktiskt inkluderande respektive socialt inkluderande åtgärder såvisade det sig att alla tre formerna av inkludering fanns representerade med tonvikt pådidaktisk och rumslig inkludering både när det gällde åtgärder för särskilt stöd och extraanpassningar. Resultatet visade också att majoriteten av åtgärderna utgår från ettkompensatoriskt perspektiv, vilket kan jämföras med Skollagens (2010:800) inkluderandeintention. Vidare visade en jämförelse med delar av Skolverkets stödmaterial (2008, 2014ab)att elevers intressen och förmågor sällan kopplats till vidtagna åtgärder i texterna. Inte hellerskrevs koppling till kursinnehåll fram. Dessutom beskrevs inte alltid elevers behov av särskiltstöd. En förändring över tid kunde skönjas då beskrivningar av behov, från och med år 2019förekom konsekvent i åtgärdsprogrammen. En annan förändring över tid var att antalet extraanpassningar i åtgärdsprogrammen ökade betydligt år 2019 jämfört med tidigare år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)