Finanskris och svenska banker - En analys av Handelsbankens och Swedbanks finansiella situation

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problem: Bankerna har olika finansiella förutsättningar för att klara sig igenomfinansiella kriser. De problem som bankerna kan drabbas av, kan bero på en mängdolika faktorer som bland annat kreditförluster, finansiella oro i andra länder, bankernasbuffert och etc. Det är intressant att göra en jämförelse av hur bankerna klarar sigigenom en finansiell kris. Frågan som jag vill med denna studie besvara är:• Hur påverkades de två svenska bankerna, Handelsbanken och Swedbank, av denfinansiella marknaden under finanskrisen 2008 och tiden efteråt och hur sågbankernas finansiella situation ut året innan den finansiella krisen?Syfte: I detta arbete vill jag göra en undersökning om den finansiella situationen och deekonomiska förutsättningarna av två av de stora svenska bankerna, Handelsbanken ochSwedbank under 2000-talets finanskris. Jag kommer huvudsakligen att göra enlönsamhets- och riskanalys med hjälp av bankernas årsredovisning.Metod: Information från bankernas årsredovisning har använts för att göra enkvantitativ nyckeltalanalys. Dels använde jag de nyckeltal som var redovisade ibankernas årsredovisning, och dels räknade jag själv de nyckeltalen för att lättarekunna analysera resultatet. Jag tog också hjälp av olika rapport, tidigare forskningaroch andra relevanta faktaböcker för att kunna genomföra min analys.Slutsats: Handelsbanken visade bättre lönsamhet och bättre kapacitet för att klaralöpande betalningarna än Swedbank, vilket även märks av Handelsbankens bättrevinstmarginal, högre vinst per aktie, ökade räntetäckningsgrad och minskaderäntekostnader. Även under 2007, då den finansiella krisen ännu inte slagit igenom denfinansiella marknaden, visade Handelsbanken bättre ekonomisk situation med blandannat bättre eget kapital och lägre kreditförluster. Swedbank var mycket hårdaredrabbad av kreditförlusterna, till följd av den finansiella krisen 2008 och speciellt pågrund av bankens stora investeringar i Baltikum. Effekterna av de storakreditförlusterna var ett tecken på den dåliga konjunkturen från 2008 till 2009 medökande kredit- och ränteriskerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)