”Med lite ramar att förhålla sig till kan jag släppa lös min kretivitet” –en kvalitativ studie om styrning av kreativitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: För företag är styrning och kreativitet två nödvändiga faktorer för långsiktig överlevnad. Genom att utgå från Levers of Control synliggörs att styrning kan främja kreativitet genom att inspirera, skapa en struktur och underlätta arbetet mot ett gemensamt mål. Studier som gjorts inom styrning och kreativitet har utgått från en bred tolkning av kreativitet, men det finns flera argument för att begreppet kan ha olika innebörd. Fenomenet kreativitet har visats påverkas av kontextuella faktorer som förekommer i den miljö där medarbetaren är kreativ. Hur dessa faktorer sedan samverkar och kontrolleras inom organisationer är något som litteraturen visar är otydligt. Därför är det angeläget att undersöka styrning kopplat till olika typer av kreativitet.Syfte: Att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur styrning av kreativitet varierar i kreativa miljöer.Metod: En intervjustudie som är baserad på sju intervjuer har genomförts. Resultatet av intervjuerna har analyserats med utgångspunkt i studiens syfte och teoretiska referensram. Uppsatsens empiriska resultat har sedan diskuterats kopplat till tidigare forskningslitteratur inom det valda forskningsområdet.Resultat och slutsatser: Studien visar att styrning varierar mellan kreativa miljöer som representeras av olika kreativitetstyper. Det finns också likheter mellan de kreativa miljöerna, då en styrfunktion dominerar och utgör en grund för hur den samverkande styrningen kommer till uttryck i de båda kreativa miljöerna.Förslag till fortsatt forskning: Det anses vara av betydelsefullt med en liknande studie men som även inkluderar företagens strategier då detta möjliggör en bättre helhetsförståelse för det undersökta fenomenet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)