Autonoma fordonets påverkan på mobilitet - En studie som undersöker hur den framtida konsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitet stämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda för m

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Autonoma fordon väntas få en allt större roll i framtidens transportmöjligheter. De väntas föramed sig mindre utsläpp, högre säkerhet samt skapa en ökad kapacitet i vägnätet. Denautonoma bilen väntas också på grund av sin flexibilitet konkurrera med kollektivtrafikenvilket kan föra med sig en rad olika utmaningar. Biltillverkare gör stora satsningar för atthänga med i den kommande utvecklingen där kunden får allt mer att säga till om.Det står klart att konsumenten är en drivande faktor bakom utvecklingen samtidigt sominfrastrukturen kan komma att spela en betydande roll i hur utvecklingen av densjälvkörande tekniken tar fart. Denna studie har för avsikt att undersöka hur den framtidakonsumentmarknadens förväntningar gällande autonoma fordonets påverkan på mobilitetstämmer överens med vad bilbranschen och staden i framtiden planerar att erbjuda förmobilitetstjänster. I teorikapitlet beskrivs flertalet möjligheter och utmaningar med denautonoma fordonstekniken. Det tas även upp teorier kring rörlighet & mobilitet samt hurstaden ställer sig till utvecklingen. Genom intervjuer med de tre aktörerna; stad, bilbranschoch konsument analyseras och diskuteras hur mobiliteten kan komma att påverkas och hurde tre aktörernas syner på detta stämmer överens.Uppsatsen kommer fram till att samtliga aktörer ser en möjlighet till ökad flexibilitet, rörlighetoch bekvämlighet när man reser. Andra viktiga slutsatser är att den självkörande teknikenkommer vara delad, samtidigt som ett stort fokus på tillgänglighet är nödvändigt för attkunderna ska utnyttja tekniken. Säkerhet är viktigt för samtliga aktörer, den som vill erbjudaautonoma fordonstjänster måste visa resenärerna att dessa är säkra. Vi kan till sist se att detinte verkar finnas något nära samarbete mellan staden och branschen vilket många menarär viktigt. En viktig slutsats blir därför att ett närmare samarbete mellan staden ochbilbranschen skulle gynna den autonoma fordonsutvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)