Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa under klimakteriet - en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet och historiskt sett har kvinnans sexualitet varit tabu och ett känsligt ämne att utforska. Klimakteriet är en naturlig fas i alla kvinnors liv som börjar en tid innan kvinnans sista menstruation, så kallad menopaus och fortgår livet ut. Enligt barnmorskans kompetensbeskrivning ska barnmorskor ha kompetens att ge information till kvinnor om sexuell hälsa och de hormonella förändringarna som sker i samband med klimakteriet. Syfte: Syftet var att undersöka kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under klimakteriet. Metod: Totalt intervjuades 17 kvinnor i åldern 50–60 år, därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av Graneheim och Lundmans beskrivning. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Den sexuella hälsan förändras, En tid av många känslor och Utmaning att uppnå sexuell hälsa under klimakteriet samt tillhörande underkategorier. Slutsats: Kvinnor i klimakteriet har en stor önskan av att få samtala kring klimakteriet och sexuell hälsa. Upplevelsen av den sexuella hälsan kan förändras under klimakteriet, lust och kåthet kan gå förlorad men kan även vara densamma eller öka. Att få hjälp med sin sexuella hälsa kan upplevas som en utmaning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)