Lärares upplevelser av flerspråkighet i svenskundervisningen : En intervjustudie med fyra lärare

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Sverige är ett flerspråkigt samhälle och det talas mer än 150 olika språk i landet. Trots detta genomsyras fortfarande många svenska skolor av en enspråkig norm där svenska är det språk som prioriteras. Därför är syftet med vår studie att beskriva och analysera hur lärare erfar flerspråkighet. Specifikt är syftet att urskilja möjligheter och hinder för att flerspråkighet ska kunna användas som en resurs i skolan. För att undersöka detta har vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med fyra lärare. Vi utgår från fenomenologin och vill genom empirin få förståelse för lärarnas upplevelser av att undervisa flerspråkiga elever för att förstå fenomenet flerspråkighet i klassrummet. Vi har använt oss av Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) för att tolka empirin där vår förförståelse är formad av den forskningsbaserade teorin om translanguaging. Studiens resultat visar att lärare har olika upplevelser och förhållningssätt till flerspråkighet och flerspråkiga elever. Resultatet visar även att flerspråkighet inte implementeras i undervisningen i den mån som lärarna önskar och det framgår att detta beror på olika faktorer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)