Faktorer som påverkar effektiviteten av en anläggningslayout med avseende på säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi : En fallstudie på Volvo CE i Braås

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

Sammanfattning: I dagens samhälle växer kraven på högre leveransprecision och defektfria produkter. För att uppnå det krävs det att företag arbetar kontinuerligt med sitt materialflöde samt anpassar sin materialhantering till sin produktion. För att företag ska kunna påverka sina materialflöden måste de veta vilka kritiska faktorer som påverkar deras anläggning samt hur dessa faktorer påverkar företagets förmåga att bibehålla säkerhet, en god arbetsmiljö och genom det finna en god lönsamhet i sin verksamhet. Den här studien undersöker vilka faktorer som är avgörande för en effektivare anläggningslayout och dess bidrag i form av minskade risker med avseende på säkerhet, arbetsmiljö och ekonomi. Faktorerna som hade en högre påverkansgrad på en anläggningslayout var interna transporter, standardiserat arbetssätt, arbetsmiljö, material- och lagerplacering. En exemplifiering av utvalt materialflöde gav en avservärd förändring gällande material transportsträcka. Genom att systematiskt kartlägga och förbättra sina materialflöden med hänsyn till de kritiska faktorerna som faktiskt påverkar, kan företag uppnå en säkrare, effektivare och mer lönsam anläggningslayout. Studien tydliggör anläggningsplaneringens vikt och komplexitet gällande de faktorer som faktiskt påverkar företags anläggning i stort. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)