En queerteoretisk analys av maskulinitetsgörande i serien Modern Family

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Etnologi

Sammanfattning: Studien vill undersöka hur konstruktioner av maskulinitet (maskulinitetsgörande) ser ut i den västerländska serien Modern Family. Syftet operationaliseras genom två frågeställningar gällande språklig och kroppslig symbolik samt genusperformativitet hos fyra män i serien. Materialet består av avsnitt ur seriens första två säsonger där maskulinitetsgörande varit mest påtagligt, som analyseras med queerteoretiskt ramverk och begrepp. Analysen leder till slutsatsen att kön (maskulinitet) görs genom gränsdragning, kopplat till sexualitet, kropp och språk. Huruvida männen utrycker ”rätt sorts” maskulinitet eller inte står i kontrast och relation till varandra. Den hegemoniska maskuliniteten är i ständig förändring,  där den traditionella och den moderna maskuliniteten är i en ständig kamp om den hegemoniska positionen. Vilken som ”vinner” den hegemoniska positionen är dock situationsbundet, relationsbundet och ständigt föränderligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)