"Vi alla är flerkulturella" : En kvalitativ studie av pedagogers interkulturella förhållningssätt, deras interkulturella arbete och hur detta synliggörs i förskolans miljö.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka och belysa hur pedagoger arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt i förskolans verksamhet. Mer specifikt hur pedagogers arbete ser ut i praktiken och hur detta visar sig i förskolans fysiska miljö. Studien utgår från följande frågeställningar: Hur beskrivs ett interkulturellt förhållningssätt av pedagoger i förskolan? Hur beskriver pedagoger i förskolan att deras interkulturella arbete utförs i praktiken? Hur beskriver pedagoger i förskolan att det interkulturella förhållningssättet synliggörs i förskolans miljö? Studien är kvalitativ och de metoder som använts är, gruppintervjuer med arbetslag samt observationer av förskolans fysiska miljö. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det sociokulturella begreppet artefakter samt Stier och Sandströms (2017) fyra förhållningssätt. Dessa består av; instrumentellt mångkulturellt förhållningssätt, medvetet mångkulturellt förhållningssätt, interkulturellt förhållningssätt samt transkulturellt förhållningssätt. I studiens resultat framkommer bland annat att pedagogerna beskriver nyfikenhet, intresse och öppenhet som grundläggande för ett interkulturellt förhållningssätt. Det interkulturella arbetet beskrivs bestå av reflektion, samtal med barn, språk, och andra kulturella uttrycksformer så som dans och musik. Samverkan med vårdnadshavarna beskrivs både som en svårighet och en viktig tillgång i det interkulturella arbetet. I förskolornas miljö är det språk som får störst utrymme.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)