Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. Det blir tydligt genom uppsatsen att varken den frihandelsvurmandeberättelsen eller det globaliseringskritiska narrativet ger en verklighetstrogen bild av vad som ger hållbar ekonomisk utveckling. Utvecklingsekonomen Ha-Joon Chang, jämte ytterligare några tunga röster inom utvecklingsforskningen, bidrar här till en mer realistisk förståelse, bland annat genomen rad historiska exempel som visar att framgångssagan om fri handel och globalt integrerade marknader varit och är avhängig protektionism i rätt mängd och tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)