Sökning: "Ha-Joon Chang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ha-Joon Chang.

  1. 1. Teologi och ekonomisk utveckling. En narrativ analys av två teologiska perspektiv på marknadsekonomins globalisering

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Liv Nyman; [2021-06-08]
    Nyckelord :Deirdre McCloskey; ”The Greed Line”; Brent Waters; Ha-Joon Chang; Dani Rodrik; narrativ analys; politisk teologi; ekonomisk utveckling; globala marknader; kapitalism; ekonomisk fördelning; rättvisa; frihandel vs. protektionism;

    Sammanfattning : I denna uppsats genomförs en narrativ analys av två teologiska texter, vilka diskuterar ekonomiskutveckling och global handel utifrån olika ekonomiska och historiska argument – förutom det kyrkohistoriska och bibelvetenskapliga raster som utgör deras teologiska argumentation.Utgångspunkten för analysen i uppsatsen är att de olika perspektiven i utvecklingsdebatten utgörolika berättelser, eller narrativ, vilkas ’story-lines’ skiljer sig åt beroende på vilka ekonomiskateorier och idéer som används, liksom vilka historiska förlopp som framhålls och vad de anses ha för orsak och verkan. LÄS MER