Pressfrihet och Korruption - En jämförande studie av Botswana och Zimbabwe

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning har varit att kunna se ifall det finns ett samband mellan pressfriheten och korruptionsnivåerna i Botswana och Zimbabwe. Genom att undersöka hur pressfriheten eventuellt har påverkat korruptionsnivåerna i Botswana och Zimbabwe är målet att finna förklaringsfaktorer till varför korruptionsnivån är högre i länder med begränsad pressfrihet och då i huvudsakligen i Botswana och Zimbabwe. Undersökningen är en kvalitativ jämförande fallstudie som är ”teorianvändande” där jag valt att använda mig av en forskningsdesign som är en ”mest lika design”. Materialet som används i undersökningen är sekundärbaserat och kommer från både elektroniska och tryckta källor med relevans för undersökningen. Undersökningen visade att pressfriheten påverkar korruptionsnivåerna i både Botswana och Zimbabwe. Bristen på pressfrihet ger i Zimbabwes fall en plattform för korruptionen att växa på där till exempel valfusk så sent som förra året (2013) skedde i landet. Pressfriheten är en demokratisk pelare som påverkar korruptionsnivåerna till det bättre genom att landet ges en möjlighet till utveckling när pressfriheten som fri oberoende media kan nå ut med nyhets och samhällsviktigt information till medborgarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)