Sport, Medier & Nationalism : nationell tillhörighet i en global värld

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Målet med denna uppsats är att redogöra för attityder gentemot nationstillhörighet hos svenska fotbollsspelare med möjligheten till dubbelt medborgarskap, en tidigare outforskad del av det välfyllda fältet sport och nationalism. Uppsatsen syftar dessutom till att ge historiska belägg för relationen mellan sport, medier och nationalism. Samt se till hur sporten via medial bevakning reproduceras nationella föreställningar. Uppsatsen baseras på tidningsartiklar från 2013-2015 och rör framförallt fall där Sverige utgör ena parten av det möjliga nationsbytet. Det teoretiska ramverket är delvis uppbyggt på Anderson (1983), Billig (1995) och Bairner (2001) och analysdelen är gjord med kvalitativ innehållsanalys som metod. Uppsatsen visar, bland annat, hur spel i landslaget ofta ses som ett delmål på vägen till något annat, och att den nationella tillhörigheten i stor utsträckning bestäms som en konsekvens av andra variabler. Samt hur en liberal marknadsterminologi infiltrerat landslagsidrotten, vilken tidigare beskrivits som en förstärkningsapparat av nationella emotioner. Uppsatsen är författad vid intuitionen för kommunikation och medier vid Lunds universitet av Viktor Jörgensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)