Syriska flyktingars integration : En studie om den sociala hälsans betydelse för integrationsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: År 2015 drabbades Europa av en stor flyktingkris, däribland Sverige, där många ensamkommande flyktingar från framförallt Syrien och Afghanistan flydde till Sverige för att söka skydd. Syftet med denna studie är att undersöka de syriska ensamkommande flyktingarnas upplevelse av sin integrationsprocess i Sverige och vad som kan ha varit försvårande för integrationen. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer där vi utgick från en given intervjuguide. Vårt urval har varit syriska ensamkommande flyktingar, som var mellan 16-22 när de kom till Sverige 2015 och senare. De teoretiska utgångspunkterna har varit Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM), Erving Goffmans teori om stigma, samt stämplingsteorin. Resultatet visade på att de syriska ensamkommande flyktingarnas tid i Sverige har varit svår med många utmaningar. Det framgår att sociala förbindelser är mycket viktiga för de unga ensamkommande, eftersom det i sin tur påverkar den sociala hälsan och upplevt välbefinnande. För att kunna skaffa sig kontakter måste man behärska det svenska språket, men även andra faktorer var avgörande för om man kunde integreras i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)