”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition” : En komparativ kritisk diskursanalys om representationen av karriärmän och karriärkvinnor i svensk media

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna jämförande studie ser på hur karriärmän och karriärkvinnor och deras kompetens konstrueras i svensk media. Analysmaterialet består av åtta artiklar från tidningen Karriär. Studiens syfte är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras och hur deras kompetens konstrueras i svensk media. Mot bakgrund av att arbetsmarknaden är ojämställd vill vi se om det finns någon skillnad mellan hur respektive kön representeras i artiklarna. För att se hur karriärpersoner konstrueras i media använder vi metoden CDA, kritisk diskursanalys. Studiens teoretiska ramverk utgörs av definitioner av begreppen karriär och kompetens samt av teorier om kulturteoretiskt perspektiv, representation och genussystem. Artiklarna har analyserats utifrån analysbegreppen lexikala val och utelämningar, samt analysfrågor som formats utifrån begreppet kompetens och Lindelöws kompetensmodell. Dessa analysverktyg har möjliggjort en kvalitativ kritisk studie av språket i artiklarna. Utifrån olika mönster som går att tyda i språket i artiklarna har materialet delats in i fyra olika diskursiva teman; män är mer kompetenta än kvinnor, privatliv är en kvinnosak, kvinnor får sin karriär och hängivna män gör allt för sina förtjänade karriärer. Flera av dessa teman går att koppla till hur kärriärpersonerna framstår som kompetenta utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning. Studiens resultat visar att män framstår som mer kompetenta än kvinnor. Detta bland annat på grund av att de har en mer heltäckande kompetens utifrån att olika delar av texten implicit och explicit antyder att män är mer kompetenta och mer lämpade att göra karriär. Resultatet visar även flera olikheter i representationen av karriärmän och karriärkvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)