Förskollärares synsätt och arbete med små barns hälsa och välbefinnade i förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förhåller sig till och arbetar med små barns hälsa och välbefinnande i förskolan utifrån sin roll som pedagogisk ledare samt undersöka vilka utmaningar förskollärare uppfattar att arbetet innebär. Metoden som används är en kvalitativ ansats där 10 intervjuer gjorts med förskollärare i samma kommun.  Den salutogena hälsoteorin KASAM - Känsla av Sammanhang, används i studien för att synliggöra de tre dimensioner av KASAM som kan ses i resultatet. De tre dimensionerna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.   Resultatet av studien visar att förskollärarna ser sitt hälsouppdrag som en grundläggande viktig del i förskolans arbete. Hälsofrämjande arbete i förskolan lägger en grund för barns hälsa och livskvalitét. Studien lyfter de utmaningar som förskollärare behöver hantera och förhålla sig till. Det handlar främst om barngruppernas storlek och pedagogers didaktiska kompetenser för att skapa förutsättningar för ett systematiskt hälsofrämjande arbete i förskolan.  I linje med det tidigare nationella och internationella forskningsfältet bekräftar studiens resultat att likande nyckelfaktorer är viktiga i arbete med små barns hälsa och välbefinnande. Det handlar främst om förskolans kvalitét, pedagogers synsätt, pedagogers utbildning, pedagogers arbetssätt samt utmaningar med stress och stora barngrupper.   Studiens bidrag till kunskapsutvecklingen inom utbildningsvetenskap är en jämförelse med tidigare studier i arbete med små barns hälsa och välbefinnande i förskolan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)