Upplevelsen av att leva med fibromyalgi

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av långvarig smärta vilket kan resultera i sömnstörningar, fatigue, koncentrationsproblem, depression och ångest. Sjukdomen drabbar 2% av Sveriges befolkning. Behandlingsalternativen är individuella och vårdpersonal har stort ansvar gällande behandling. Ökad kunskap om fibromyalgi kan förbättra vården och minska konsekvenserna sjukdomen orsakar. Syftet: Att undersöka personers upplevelse av att leva med fibromyalgi. Metod: En icke systematisk litteraturstudie med induktiv ansats utifrån 11 vetenskapliga artiklar. Resultat: Utgår från tre kategorier och 14 underkategorier som belyser upplevelsen av att leva med fibromyalgi. Kategorierna är att bli begränsad, att bli misstrodd och känna misstro samt att må bättre. Konklusion; Sjukdomen begränsar dagliga aktiviteter, sociala interaktioner och arbetesförmåga. Personer med fibromyalgi har svårt att få validering för sin sjukdom och utformar olika strategier för att må bra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)