Sexuellt våld i Sydafrika - En feministisk analys av fredsprocessen efter apartheid

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Fredsprocessen i Sydafrika efter apartheidkonflikten används ofta inom Freds- och Konfliktstudier som ett lyckat exempel. Detta trots att Sydafrika idag är ett av länderna med högst antal sexuella övergrepp globalt. Vi har analyserat varför fredsprocessen kan betraktas som lyckad utifrån Roland Paris teori Institutionalization Before Liberalization genom att göra en fallstudie på Sydafrikas fredsprocess. Vidare problematiserar vi IBL med stöd i feministiska teorier och kommer fram till att rättviseaspekten i fredsprocessen erbjuder en möjlig förklaring till det sexuella våldet som IBL inte kan bidra med. Därefter undersöker vi restorativ rättvisa genom den Sydafrikanska sanningskommissionen Truth and Reconciliation Commission (TRC) och kommer fram till ett antal brister som kan vara möjliga förklaringar till varför det sexuella våldet inte minskade efter fredsprocessen. Dessa möjliga brister grundar sig bland annat i gender mainstreaming, brist på representation, att det sexuella våldet blev underordnat politiska brott samt brist på retributiv rättvisa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)