Det våras för världshistorien : En ideologikritisk textanalys av läromedel i historia

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning:

Läromedel i historia har den senaste tiden varit i en offentlig debatt kring den kvinnliga

underrepresentationen. Med utgångspunkt i risken att det blir en ensidig berättelse som

berättas ämnar vi med denna uppsats undersöka läromedlet Alla tiders historia 2-3 med hjälp

av en ideologikritisk textanalys utreda hur de intersektionella faktorerna genus, klass och

etnicitet representeras och konstrueras i läromedlet. Vi vill med andra ord utröna hur den

kunskap som skapas, återskapas och blir normerande i läromedlen ser ut i relation till

ovanstående faktorer. I resultatet finner vi att de undersökta kapitlen har en eurocentrerat

perspektiv där det icke-västerländska ofta står som avvikande eller avsides. Detta är i sig inte

märkligt eller i förlängningen vad vi anser är problematiskt, utan snarare är det hur berättelsen

om det avvikande från den dominerande västerländska rösten framställs. Generellt sett

berättades historien om den europeiska mannen, med tillhörande problematiseringar och

nyanseringar, men vid berättelsen om det som inte ingår i den kategorin tenderade

beskrivningen att bli ensidig eller kortfattad, med avsaknad av den nyansrikedom som

återfanns vid den dominerande röstens berättelse av det förflutna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)