Vad menas med begreppet digitalisering? : En kvalitativ fallstudie om digitalisering och dess effekter inom fastighetsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Fastighetsbranschen har generellt sett inte varit i samma digitala utvecklingsfas som hos andra branscher. Implementering av digitala teknologier har gått mycket långsammare. Sedan Covid-19 pandemins intåg har fastighetsbolagen behövt utveckla digital teknologi i en betydligt snabbare takt. Fler företagsledare framhåller att de satsar på digitalisering, men enligt tidigare studier är det lätt hänt att begreppet förväxlas med digitisering. Syftet med studien är att undersöka vad fastighetsbolagen menar med begreppet digitalisering och varför de har valt att digitalisera. Studien kommer även att titta på möjliga effekter digitaliseringen kan ha inom fastighetsbranschen. Denna studie har genomförts med intervjuer av fem fastighetsbolag i Sverige. Resultatet visar att inte alla fastighetsbolag delar samma uppfattning av begreppet digitalisering. Fyra av de fem tillfrågade bolagen har samma uppfattning och strävar efter att uppnå faserna digitalisering och digital transformation. De ser nyttan i digitaliseringen som är att utveckla affären genom förbättrade digitala kundupplevelser. För att lyckas med digitaliseringen betonar de att digital transformation behövs. En annan uppfattning hade respondenten från det privatägda bostadsbolaget som likställer digitalisering med digitisering. Respondenten menar att digitalisering inte är något nytt, utan bolagen har hela tiden arbetat med detta som är att ständigt förbättra verksamheten genom tekniken. På frågan varför fastighetsbolagen valt att digitalisera är digital teknologi och förändrade digitala kundbeteenden de främsta externa incitamenten. Utifrån tidigare studier och respondenternas svar verkar digitalisering kunna komplettera fastighetsbranschens affärsprocesser. Digitalisering kan öka effektivitet och minska kostnader, öka transparens, påskynda transaktionsprocesser, minimera risker samt bidra till minskad klimatavtryck i branschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)