Omvårdnadsåtgärder som främjar delaktigheten för patienter med stroke inom somatisk slutenvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke kan medföra fysiska, psykiska och kognitiva komplikationer med både kortsiktiga och långsiktiga funktionsnedsättningar. Det finns därför ett behov av omvårdnadsåtgärder som främjar delaktighet hos dessa patienter. Syfte: Beskriva omvårdnadsåtgärder som främjar delaktighet för patienter med stroke inom somatisk slutenvård. Metod: En litteraturstudie med en icke-systematisk struktur där tio vetenskapliga artiklar har inkluderats. Dessa har analyserats med en integrerad analys. Resultat: Det identifierades fem kategorier: stöd, vårdplanering, relationen mellan sjuksköterska och patient, patientens kunskap och kommunikation. Dessa omvårdnadsåtgärder främjade delaktigheten hos patienter med stroke. Slutsats: Sjuksköterskan har en central roll i att utföra omvårdnad som beaktar patientens delaktighet och det är betydelsefullt att patienterna är delaktiga i hela vårdprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)