Sökning: "Somatisk slutenvård"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Somatisk slutenvård.

 1. 1. Fem smutsiga små fingrar : En litteraturöversikt baserad påkvantitativ metod

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isabella Lagnerup; Lisa Travell; [2022]
  Nyckelord :Compliance; hand hygiene; hand sanitizer hand washing; nurses; följsamhet; handdesinfektion; handhygien; handtvätt; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett problem som tar upp resurser och vårdplatser. Ett av huvudproblemen är brister i handhygienen. Handhygienen ska utföras korrekt för att bedriva en god och säker vård. Det sistnämnda är en kärnkompetens hos den utbildade sjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. Covid-19: ett hot mot patientsäkerheten - Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter under Covid-19. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Theodor Steffenburg-Nordenström; Elin Svensson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Somatisk slutenvård; Upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor under Covid-19-pandemin har haft en hög arbetsbörda vilket har påverkat möjligheten att utföra omvårdnadsarbetet på ett säkert sätt och hotat patientsäkerheten. I litteraturstudien tillämpades Peplaus omvårdnadsteori som fokuserar på mötet mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. En krympt värld : Patienters upplevelser av isoleringsvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Andersson; Emma Fridlund; [2022]
  Nyckelord :Experience; Inpatient; Isolation care; Patient; Isoleringsvård; patienter; somatisk slutenvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Isolering är en vanligt förekommande vårdform inom den somatiska slutenvården som tillämpas för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar. Patienter som isoleras vårdas på enkelsal och får inte vistas på gemensamma ytor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av hur en hög arbetsbelastning påverkar patientsäkerheten inom somatisk slutenvård : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Vincent Håkansson; Filip Håkansson; [2021]
  Nyckelord :arbetsbelastning; patientsäkerhet; slutenvård; sjuksköterskor; säker vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För sjuksköterskan är det viktigt att ha kunskap om de olika kärnkompetenserna som ligger till grund för omvårdnaden. Det här arbetet fokuserar på kärnkompetensen säker vård. Patientsäkerheten är en viktig del i vården för sjuksköterskan och när den brister kan det uppstå vårdskador och ett lidande för patienten. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom slutenvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Denice Petersson Lienau; Diana Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Acute care; demensia; hospital; nurse; qualitative.; Akutvård; demens; kvalitativ; sjukhus; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom drabbar allt fler individer globalt varje år. Antalet demensdiagnostiserade individer förväntas dessutom öka kraftig som en konsekvens av ökad livslängd. Demenssjukdom är obotligt och individen blir progressivt sämre under sjukdomsförloppet. LÄS MER