Kvinnors upplevelse av rådgivning kring amning under graviditet och upp till tio veckor postpartum

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Statistik har visat att amningsfrekvensen har minskat i Sverige och i världen. En orsak till minskningen kan bero på att projektet Baby Friendly Hospitals Initiative som startade 1991 i Sverige avvecklades från vårdens sida mellan åren 2003 och 2004. Därefter skedde en nedgång gällande amningsfrekvens i Sverige. Vid denna tidpunkt framkom det kritik om att kvinnor med amningsproblem fick otillräckligt stöd av vårdpersonal. Aktuell forskning visar att information om amning under graviditeten bidrar till en lyckad amning. Vårdgivarens utbildning, bemötande och attityder om amning kan också påverka amningsutfallet. Det är därför viktigt att det vid rådgivningen tas hänsyn till den enskilda kvinnans behov samt anpassa informationen efter hennes krav. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av rådgivning kring amning under graviditet och upp till tio veckor postpartum. Metod: Denna studie har en kvalitativ induktiv ansats, där halvstrukturerade intervjuer av kvinnor utfördes. Materialet analyserades med innehållsanalys enligt Burnard et al (2008). Resultat: Studien resulterade i tre olika kategorier med respektive underkategorier; Behov av information, behov av tillgänglighet hela dygnet och behov av professionellt bemötande. Slutsats: Att vårdpersonal behöver mer kunskap och praktiska färdigheter för att kunna ge den bästa stöd som är evidensbaserad och här är det inte bara barnmorskor utan kvinnorna utrycker att det är all personal de träffar under hela vårdkedjan. Att kunna anpassa rådgivningen och hitta nya sätt att nå nu ut till alla vare det sig det gäller språksvårigheter eller kvinnor som går hem på tidig hemgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)