IT-styrning och Robotic Process Automation : En studie om IT-styrning och Robotic Process Automation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: Automatisering har varit en essentiell del av processhantering och de senaste åren har Robotic Process Automation (RPA) har blivit en allt vanligare teknik för att automatisera regelbaserade och repetitiva processer i organisationer. Trenden förväntas fortsätta då många organisationer ser tekniken som ett sätt att sänka kostnader eller frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter. Det ökade intresset för att införa RPA utmanar existerande strukturer för IT-styrning. Tidigare forskning har undersökt implementering av RPA i flera organisationer men pekat på att det behövs nya metoder för att kontrollera och styra RPA-initiativen. Denna studie ämnar undersöka hur organisationer organiseringar och kontrollerar RPA-initiativ genom frågeställningen: Under vilka omständigheter kan IT-styrning påverkainförande av RPA? För att besvara frågeställningen och skapa förståelse för problematik relaterat till IT-styrning och införande av RPA genomförde vi en kvalitativ studie. Studiens resultat pekar på att RPA genomgår samma granskning som övrig IT men att IT-styrning påverkar i de fall då processer hanterar känsliga eller sekretessbelagda data, när initiativet börjar skalas upp samt när organisationer har rigida underhållsrutiner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)