Gruppbehandling av panikångest med KBT ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

Författare: Kristina Ragnebrink; [2007]

Nyckelord: CBT; group-therapy; panic disorder; shame;

Sammanfattning:

Ett nytt sätt att behandla panikångest i form av gruppterapi med KBT redovisas ur ett patientperspektiv. Gruppterapeutisk historia och beståndsdelar i KBT tas upp liksom skamkänslor, ”compliance” och ”holding”. Fem kvinnor och tre män ur olika terapigrupper och med olika bakgrund intervjuades om sina upplevelser. Deltagarnas förväntningar, erfarenheter av gruppsammansättning och gruppdynamik samt gruppens bidrag till personliga förändringar och insikter studerades. Materialet bearbetades genom begreppskategorisering. Farhågor och förväntningar på andra deltagare dominerade hos deltagarna inför terapin. Under terapins gång hade andra deltagare motiverat och uppvärderat varandras behandlingsarbete samt visat på att individen inte var ensam om sitt tillstånd. Ingen var helt fri från panikångest efter behandling men har kunnat återerövra delar av sitt liv. Alla planerade någon form av behandlingsfortsättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)