Likviditetshantering - Har medelstora företag för stora kassor?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att utröna om dagens medelstora kassor har för srora kassor. Intervjuer med finanschefer på olika företag samt en banktjänsteman angående företagens hantering av likvida medel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)