Sökning: "Niclas Miörner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Niclas Miörner.

  1. 1. Likviditetshantering - Har medelstora företag för stora kassor?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gustaf Lundén; Niclas Miörner; [2006]
    Nyckelord :Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utröna om dagens medelstora kassor har för srora kassor. Intervjuer med finanschefer på olika företag samt en banktjänsteman angående företagens hantering av likvida medel... LÄS MER