Vårdmomsens komplexitet - En undersökning om rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av sjukvårdspersonal är tillräckligt klarlagt för att Högsta Förvaltningsdomstolen inte ska inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Medcura-domen kom att ändra rättsläget gällande mervärdesskatt på uthyrning av legitimerad vårdpersonal och kostnaden ökade med 25 %. HFD avgjorde frågan om hur sjukvårdsundantaget ska tillämpas genom att göra en analogi mot undantagsbestämmelser gällande social omsorg samt utbildning, vilket uppsatsen analyserar. Sjukvårdsundantaget har till skillnad från undantagen för social omsorg och utbildning en utvidgande artikel. Uppsatsen utreder huruvida denna är ett hinder för den analogi HFD antagit. Vidare underlät HFD att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att finna klarhet i frågan och uppsatsen utreder huruvida HFD åsidosatt sin skyldighet i enlighet med art 267 FEUF. Frågan om acte clair auktoriseras i bedömningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)