Att styra externa leverantörer mot hållbarhet - en studie av hållbarhetsrapportering inom den svenska mode- och textilindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Mode- och textilindustrin är resursintensiv och genererar en negativpåverkan på likväl miljö som människor. Företagens intressenter efterfrågar idag ett ökathållbart ansvarstagande genom samtliga steg i försörjningskedjan, men det finns enkomplexitet i att styra externa leverantörer i enlighet med företagens hållbara riktning.Syfte: Studien syftar till att utforska och analysera hur mode- och textilindustrin rapporterarom styrning av externa leverantörer mot hållbarhet. Genom en studie av hållbarhetsrapporterfrån svenska mode- och textilföretag bidrar denna rapport med en kartläggning av den svenskamarknadens svar på samhällets krav.Avgränsningar: Uppsatsen fokuserar på produktion genom externa leverantörer, vilketutesluter andra tjänster av externa parter såsom transport, logistik och packning.Metod: Två pilotintervjuer har genomförts för att få djupare förståelse om den svenska modeochtextilindustrin. Därefter har CONI-modellen tillämpats som metod för innehållsanalys avhållbarhetsrapporter.Resultat/ slutsats: Studiens resultat visar att hållbarhetsrapportering om styrning av externaleverantörer kretsar kring verktyg inom Sustainable supply chain management, i enlighet medtidigare forskning över området. Rapporteringen lägger tyngst fokus på faktorer som risk ochprestation, medan faktorer som leverantörsutveckling i genomsnitt inte får lika stort utrymme.Dessutom kan nya verktyg identifieras för styrning av leverantörer, vilket kan härledas ur endynamisk marknad och kan komma att påverka framtida rapportering. Vidare går det atturskilja hur den svenska kontexten möjligtvis kan ha påverkat rapporteringen.Förslag till fortsatt forskning: Det finns behov för en mer kvalitativ studie av den internastyrningen för att forma en djupare insikt. Jämförande studier mellan länder och kontexter kanidentifiera likheter och skillnader sinsemellan. Vidare kan jämförande studier över tid ävenvara ett intressant studieobjekt för att studera utveckling över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)